Algemene voorwaarden open trainingen

Inschrijving

Inschrijving voor onze trainingen wordt volstrekt via mail. Na ontvangst van uw aanmelding zijn onze voorwaarden van toepassing. U ontvangt altijd een bevestiging per mail van uw aanmelding.

Prijzen

De prijzen voor de open inschrijvingen staan op de website vermeld. Alle prijzen zijn exclusief BTW. De prijs die op het moment van inschrijven op de website staat, zal steeds van toepassing zijn.

Inbegrepen in de prijs, tenzij expliciet anders vermeld, zijn cursusmateriaal, kosten voor cursusaccommodatie, (eten en) drinken gedurende de cursusdag en het certificaat of bewijs van deelname.

Niet inbegrepen in de prijzen zijn kosten voor overnachtingen, gebruik van consumpties buiten de cursus om , diner en eventueel te betalen parkeergeld op de cursuslocaties.

Facturering

Facturering vindt plaats voor de training. Om korting te bekomen moet de factuur op de uiterste dag betaald zijn. Betaling na die uiterste dag kan aanleiding geven tot bijfacturatie.

Annulering door de deelnemer

Vervangen van een deelnemer kan steeds volledig kosteloos gebeuren.

Verplaatsen van deelname aan een opleiding kan ten laatste 14 dagen voor de opleiding. Er dient dan wel binnen het jaar een deelname te zijn aan dezelfde cursus.

Annulering van een opleiding is mogelijk:

  • indien dit meer dan 4 kalenderweken voor de opleiding gebeurt, dan wordt er een administratieve kost van €50 aangerekend
  • indien de annulatie gebeurt op 15 kalenderdagen of meer voor de opleiding, maar niet meer dan 4 kalenderweken, voor de opleiding gebeurt, dan is 50% van de opleidingskost verschuldigd
  • indien dit gebeurt op 14 kalenderdagen of minder voor de opleiding, dan is de volledige prijs verschuldigd


Vervangen, verplaatsen of annuleren kan enkel schriftelijk gebeuren.

 

Annulering door Sales Intelligence

SI heeft steeds het recht om zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen persoon te weigeren. In deze gevallen worden er geen kosten aangerekend.

Aansprakelijkheid

Het verstrekken van diensten, informatie of advies houdt niet in dat SI noch iemand van haar personeelsleden of agenten de nauwkeurigheid van geleverde informatie, beoordeling, audit, certificatie of advies waarborgt. Tenzij hierin vermeld zal noch SI noch één van haar personeelsleden of agenten (in wiens naam SI deze clausule heeft aanvaard) aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of onkosten, op welke wijze ook geleden door enig persoon, te wijten aan enige daad of verzuim of vergissing van welke aard dan ook en op welke wijze ook veroorzaakt door SI, haar personeelsleden of haar agenten of te wijten aan enige onnauwkeurigheid van welke aard ook, in enige informatie, beoordeling, audit, certificatie of advies op welke manier ook verstrekt door of namens SI, zelfs indien beschouwd als een inbreuk op de waarborg.

Overmacht

Een tekortkoming of verzuim van één der partijen in het uitvoeren of naleven van enige bepaling, voorwaarde of garantie vereist volgens deze Overeenkomst zal geen aanleiding geven tot een vordering tegen die partij of zal niet beschouwd worden als een inbreuk op de Overeenkomst voor zover dergelijke tekortkoming of dergelijk verzuim een oorzaak heeft die redelijkerwijze buiten de controle van die partij valt.

Vertrouwelijkheid

SI, hun personeel en agenten verbinden zich er toe alle informatie verkregen van de Klant in verband met de te verstrekken diensten vertrouwelijk te behandelen en niet te gebruiken of aan derden kenbaar te maken zonder de instemming van de Klant, behalve in die mate die redelijkerwijze noodzakelijk is om SI toe te laten de Diensten te verstrekken binnen de voorwaarden van de Overeenkomst.

Dergelijke verbintenis zal volledig van kracht blijven voor de duur van deze Overeenkomst en na de beëindiging ervan, op voorwaarde echter dat de volgende informatie niet aan dergelijke beperkingen zal onderworpen worden:

i) informatie die in bezit was van SI voordat de Klant ze kenbaar maakte, of
ii) informatie die op rechtmatige manier deel uitmaakt of deel zal uitmaken van het openbaar bezit, of
iii) informatie die op een andere rechtmatige manier beschikbaar is gekomen voor SI van een bron die onafhankelijk is van de Klant, of
iv) informatie die beschikbaar moet worden gesteld in verband met het verkrijgen van de accreditatie van SI.